Privacy Policy

Terms of Service

1. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens binnen Jeurissen Investigations?
Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens.
JEURISSEN INVESTIGATIONS BVBA
Larum 32a
2440 Geel
RPR Turnhout 0818.968.327

Data Protection verantwoordelijke : Ronny Jeurissen
privacy@jeurisseninvestigations.be


2. Waarom verzamelt Jeurissen Investigations persoonsgegevens?
Jeurissen Investigations heeft dus een wettelijke opdracht om bepaalde taken en bevoegdheden uit te voeren. Deze worden beschreven in Wet tot regeling van het beroep van privé-detective 19 Junli 1991, maar denk hierbij vooral aan: Artikel 1
Naast deze hoofdactiviteiten zal Jeurissen Investigations. Opstellen van facturen
Opmaken van statistische gegevens voor de rapportering van gepresteerde diensten.


3. Welke persoonsgegevens verwerkt Jeurissen investigations en waarom?
 1. De persoonsgegevens die u met ons deelt
 2. Jeurissen Investigations registreert rechtstreeks contactgegeven van de klanten die contact opnemen waaronder telefoonnummer, gsm-nummer, en e-mailadres. We doen dit in het kader van een betere dienstverlening en om de procedure voor u zo kostenefficiënt mogelijk te organiseren.
 3. De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen.
 4. Jeurissen Investigations registreert alle financiële gegevens (rekeningnummer, rekeningeigenaar, bedrag..) wanneer u een betaling uitvoert aan onze organisatie.
 5. De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden.
 6. Jeurissen investigations ontvangst van de opdrachtgever alle gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van detective. (Wet tot regeling van het beroep van privédetective 19 Juli 1991) Dit zijn voornamelijk identificatiegegevens (naam, adres, contactgegevens), alsook onderliggende gegevens die nodig zijn op uw vragen te beatwoorden.
 7. De persoonsgegevens die wij verkrijgen van authentieke bronnen.
 8. Jeurissen investigations heeft als detectivekantoor toegang, en maakt gebruik van publiek toegankelijke bronnen.


4. Welke persoonsgegevens geven we door, aan wie en waarom?
 1. Doorgifte aan de opdrachtgever
 2. Jeurissen Investigations is gebonden aan een informatieplicht tegenover zijn opdrachtgever, maar de organisatie hanteert strikt het proportionaliteitsbeginsel. Zo wordt enkel informatie teruggekoppeld betrekking tot de opdracht van de betrokkene.
 3. Doorgifte aan de advocaat/raadsman
 4. Gegevens noodgedwongen gebonden aan de procedure zullen tevens worden doorgegeven aan de raadsman van de opdracht gevende partij. De raadsman dient tijdens de zitting namelijk te beschikken over de nodige rapporten en bewijsstukken.
 5. Doorgifte aan de overheidsdiensten.
 6. Bij uitvoering van onze taken kunnen gegevens op vraag van de overheidsdiensten worden opgevraagd Deze meldingsplicht bestaat erin dat de privédetective inlichtingen moet verschaffen indien de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie of de gerechtelijke overheden hierom verzoeken. De detective is verplicht hierop zonder verwijl te antwoorden wanneer het verzoek aan bepaalde voorwaarden voldoet. De overheid kan van deze bevoegdheid bovendien alleen gebruik maken in welbepaalde gevallen . Als algemeen principe kan worden gesteld dat de detective gehouden is tot een bijzondere geheimhoudingsplicht met betrekking tot gegevens die uit zijn opsporingen blijken. Op dit principiële verbod om inlichtingen en feiten aan derden door te spelen, bestaan echter enkele belangrijke uitzonderingen. In bepaalde gevallen zijn alle privé-detectives onderworpen aan een meldingsplicht. Daarnaast bestaat er een aparte meldingsplicht voor de Belgische detective-correspondent ten aanzien van tekortkomingen van de in het buitenland gevestigde detective die in ons land een fictieve vestigingsplaats heeft gekozen en ten aanzien van de personen die in opdracht van operatoren verkeersgegevens verwerken om eventuele fraude op te sporen We behandelen hier alleen de algemeen geldende meldingsplicht. Zij kan betrekking hebben op inlichtingen en op misdrijven.'
 7. Doorgifte aan andere verwerkers
 8. Voor deze partijen gelden strikte contractuele afspraken opgenomen in een verwerkingsovereenkomst en gelimiteerd tot een specifieke verwerking. Voorbeelden hiervan zijn advocaat/raadsman , gerechtsdeurwaarder, rechtbank...


5.Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Jeurissen Investigations mag uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze werden verzameld. De schriftelijke overeenkomst wordt gedurende vijf jaar door de privé-detective bijgehouden (w1996-12-30/07, art 8,003)


6. Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kan u ze uitoefenen? U kan zich richten tot privacy@jeurisseninvestigations.be om uw onderstaande rechten uit te oefenen.
Bij de aanvraag vraagt Jeurissen investigations om de identiteit van de aanvrager te bewijzen alvorens Jeurissen investigations de gevraagde gegevens overmaakt.
 1. Uw recht van inzage
 2. U heeft het recht om op ieder ogenblik van Jeurissen investigations te vernemen of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden, en zo ja om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:
  • De verwerkingsdoeleinden
  • De betrokken categorieën van persoonsgegevens
  • De ontvangers of categorieën van ontvangers
  • Het bewaartermijn of de criteria ter bepaling van het termijn
  • Het bestaan van uw rechten
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
  • De bron van de gegevens
  • Het bestaan van de geautomatiseerde besluitvorming
 3. Uw recht op verbetering van persoonsgegevens
 4. U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoekt Jeurissen investigations hoe dan ook om elke wijziging te melden.
 5. Uw recht op gegevens wissen (het ‘recht op vergetelheid’)
 6. U heeft het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen
  • Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt
  • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt
  • Uw trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de (verdere) verwerking
 7. Uw recht op beperking van de verwerking
 8. U heeft het recht om de beperkingen van de verwerking aan uw persoonsgegevens te verkrijgen in dien bijvoorbeeld één van de volgende elementen van toepassing is:
  • U betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende de periode die Jeurissen investigations in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren:
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan.
 9. Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
 10. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf het verstrekt aan Jeurissen investigations, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan u dus niet van dit recht genieten.
 11. Uw recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 12. U heeft het recht om op grond van een bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Jeurissen investigations of in kader van de algemeen belang. Jeurissen investigations zal de verwerking van deze persoonsgegevens staken, tenzij Jeurissen investigations dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitvoeren of onderbouwen van een rechtsvordering.


7. Hoe kan jeurissen investigations contacteren Voor meer informatie over het privacy beleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de data protection medewerker via privacy@jeurisseninvestigations.be


8. Wie is de toezichthoudende autoriteit? De gegevensbescherming autoriteit is de GBA. U kunt hier ook terecht voor de escalatie van uw klachten.
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32(0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.Gegevensbeschermingsautoriteit.be


9. Aanpassingen van het privacy beleid Jeurissen investigations kan dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Jeurissen investigations nodigt u dan ook uit steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (privacy policy)

Jeurissen Investigations

 • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
 • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
 • +32495102761
 • +3214706490
 • info@jeurisseninvestigations.be