Alimentatie

Na een echtscheiding zijn ex-echtgenoten wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De partner die aantoonbaar geen of nauwelijks nog inkomen heeft, kan (partner)alimentatie vragen. Alimentatie is een regelmatige toelage als tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud. Dit recht geldt alleen als er sprake is geweest van een huwelijk of van geregistreerd partnerschap. In de alimentatieregeling wordt meestal de bepaling opgenomen dat de alimentatie vervalt, zodra de ontvanger opnieuw trouwt, duurzaam gaat samenwonen of als er sprake is van een substantiële wijziging in het inkomensniveau, bijvoorbeeld door het vinden van betaald werk. De ontvanger heeft de plicht dergelijke wijzigingen aan de ex-partner te melden, zodat herberekening van het alimentatiebedrag kan plaatsvinden of betaling zelfs volledig kan worden beëindigd. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat de ontvanger een nieuwe baan of relatie liever verzwijgt en ook de daarmee gepaard gaande inkomenswijzigingen. Melding maken zou immers onherroepelijk effect hebben op de hoogte en/of de gehele betaling van de alimentatie. Ook in relatie tot achterstallige betalingen en opgebouwde schulden kan de ex-partner aansprakelijk worden gesteld, ook al houdt deze zich keurig aan de afspraken omtrent de alimentatieregeling. Het vermoeden zou kunnen bestaan dat het alimentatiebedrag structureel wordt aangewend voor andere uitgaven dan het levensonderhoud. Deze vermoedens rijzen eveneens vaak bij het gebruik van alimentatie voor kinderen. U betaalt maandelijks een aanzienlijk bedrag voor de kinder-alimentatie, maar uw kinderen dragen lompen? Daarnaast kan het voorkomen dat de ex-partner beweert over onvoldoende financiële draagkracht te beschikken om aan de alimentatieverplichtingen te voldoen. Jeurissen Investigations beschikt over de mankracht en de middelen om de financiële handelswijze van uw ex-partner te onderzoeken en te rapporteren. Discreet, betrouwbaar en transparant.

Jeurissen Investigations

  • Maatschappelijke zetel Larum 32A, 2440 Geel
  • Inzetbaar over heel België. Kantoren te Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent
  • +32495102761
  • +3214706490
  • info@jeurisseninvestigations.be